අද දෙසැම්බර් 15 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum, Solana වෙලඳපොලවල් කොළ පැහැයෙන් ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.18 ක් දක්වා සියයට 2.05 කින් ඉහළ ගියේය. Bitcoin, දැනට ඩොලර් 47,940.39 හි වෙළඳාම් කරන අතර එහි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.01 කින් පමණ ඉහළ ගොස් සියයට 41.60 ක් විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු cryptocurrency වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 10.03 ක් වූ අතර එය සියයට 10288.24 කින් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය. DeFi (ඩොලර් ට්‍රිලියන 19.61) මුළු ක්‍රිප්ටෝ පරිමාවෙන් සියයට 195.54 ක් වන අතර, ස්ටේබල්කොයින් (ඩොලර් බිලියන 333.32) ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 වෙළඳපල පරිමාවෙන් සියයට 3.32 ක් උපයා ඇත.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන Cryptocurrencies සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සුළු වශයෙන් සියයට 1.5 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,783,204.45 ) ට වෙළඳාම් වන අතර,

#Ethereum (රු. 777,857.12 ) ද සියයට 0.98 කින් ඉහළ ගියේය.

#Cardano (රු. 253.11) සියයට 0.16 කින් පහත වැටී ඇත. 

#Avalanche (රු.18,150) සියයට 11.61 කින් ද,

#Polkadot (රු. 5,293.10) සියයට 0.96 කින් ද, 

#Litecoin (රු. 30,354) ද පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.25 කින් පහත වැටුණි.


Memecoins SHIB ද සියයට 1.42 කින් පමණ පහත වැටුණු අතර DOGE සියයට 15.34 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 36.98 ක් විය. Bitcoin දැනට රුපියල් 9,783,204.45 ට ගනුදෙනු වේ.


Previous Post Next Post