අද දෙසැම්බර් 18 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum 3% ට වඩා පහත වැටේ.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.21 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.14 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර පරිමාව දෙසැම්බර් 18 වන දින ඩොලර් බිලියන 89.49 සිට ඩොලර් බිලියන 105.96 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර, 

#Bitcoin සියයට 3.6 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 9,362,715.75 )ක් වූ අතර 

#Ethereum රුපියල් ( 786,383.60 ) දක්වා සියයට 3.8 කින් පහත වැටී ඇත. 

#Avalanche සියයට 4 කින් රුපියල් ( 21,941 ) දක්වා ඉහළ ගියේය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළදී රුපියල් ( 5,005.82 ) දක්වා සියයට 6කින් පසුබැස ගිය අතර ,

#Litecoin රුපියල් ( 29,588 ) දක්වා සියයට 2.6කින් පහළ ගියේය.

Previous Post Next Post