අද දෙසැම්බර් 19 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum සුළු වශයෙන් ඉහල යයි.

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.14 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.19 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳාම් පරිමාව දෙසැම්බර් 19 වන දින ඩොලර් බිලියන 105.39 සිට ඩොලර් බිලියන 78.4 දක්වා පහත වැටුණි.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර, 

# Bitcoin සියයට 1 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 9,711,143.33  රැදී සිටින අතර,

# Ethereum සියයට 2.5 කින් රුපියල් 812,421.51 දක්වා ඉහල ගියේය. 

# Avalanche රුපියල් 23,441.59 දක්වා සියයට 6කින් ඉහළ ගියේය.

# Polkadot සියයට 3 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 5,200.99 ක් ද,

#  Litecoin පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 31,338.11  ක් විය.


Previous Post Next Post