අද දෙසැම්බර් 20 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Cardano පහත වැටෙන විට Bitcoin, Ethereum, XRP ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.19 ක් දක්වා සියයට 0.21 කින් පහත වැටී ඇත. Bitcoin, දැනට ඩොලර් 46,627.84 හි ගනුදෙනු වන අතර, එහි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.02 කින් පමණ ඉහළ ගොස් සියයට 40.24 ක් විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු cryptocurrency වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 77.97 ක් වූ අතර එය සියයට 0.36 කින් පහත වැටුණි. DeFi ($ 10.62 බිලියන) මුළු crypto පරිමාවෙන් සියයට 13.62 ක් වන අතර, stablecoins ($ 60.56 බිලියන) crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 වෙළඳපල පරිමාවෙන් සියයට 77.66 ක් උපයා ඇත.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන  Crypto මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සුළු වශයෙන් සියයට 0.18 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,512,606.50 )ක් වූ අතර, 

#Ethereum (රු. 797,117.69 ) ද සියයට 0.38 කින් වැඩි විය. 

#Cardano (රු. 251.45 ) සියයට 1.44 කින් පහත වැටී ඇත. 

#Avalanche (රු. 21,503 ) සියයට 5.92 කින් ද, 

#Polkadot (රු. 5,002.06 ) සියයට 1.04 කින් ද, 

#Litecoin (රු. 31,459 ) ද පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.12 කින් ඉහළ ගියේය.


Memecoin SHIB සියයට 2.47 කින් පමණ පහත වැටුණු අතර DOGE සියයට 1.09 කින් පහළ ගොස් රුපියල් 34.53 ක් විය. Bitcoin දැනට රුපියල් 9,512,606.50 ක් වන අතර LUNA 6.16% කින් පමණ ඉහළ ගොස් රුපියල් 16,096 ට ගනුදෙනු වේ.

Previous Post Next Post