සිල්ලර ගැනුම්කරුවන් 2021 දී NFT ගනුදෙනුවලින් 80%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත.

 

මෑත කාලීන පර්යේෂණ වලදී ඒවා "සිල්ලර" ලෙස වර්ගීකරණය කළ Chainalysis ට අනුව 2021 දී සියලුම nonfungible token (NFT) ගනුදෙනුවලින් 80% කට වඩා වටිනාකම ඩොලර් 10,000 ට වඩා අඩු විය.

Blockchain analytics firm Chainalysis වෙතින් දෙසැම්බර් 6 වාර්තාවක් "The 2021 NFT Market Explained" යන මාතෘකාව යටතේ 2021 පුරා NFT ගණුදෙණු ප්‍රවණතා සවිස්තරාත්මක වේ. Chainalysis හි පර්යේෂකයන් 2021 ජනවාරි සහ ඔක්තෝබර් අතර දාම දත්ත අධ්‍යයනය කළහ.

2021 දී ඕනෑම දිනක සියලුම NFT ගනුදෙනුවලින් 80%කට වඩා සිල්ලර ගනුදෙනු සිදු වූ අතර, එකතුකරන්නන්ගේ ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනු මාර්තු මාසයේ 6% සිට ඔක්තෝබර් 31 වන විට 19% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වසර ප්‍රගතියත් සමඟ විශාල එකතුකරන්නන්ගේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.ආයතනික ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනු සියලුම මාරුවීම් වලින් 1%කට වඩා අඩු නමුත් එම කාල සීමාව තුළ සත්‍ය වෙළෙඳ පරිමාවෙන් 26%ක් සෑදී ඇති බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

සිල්ලර ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනුවක් ඩොලර් 10,000 ට වඩා අඩු අගයක් වන අතර එකතුකරන්නාගේ ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනුවක් ඩොලර් 10,000 සහ $100,000 අතර වේ. පර්යේෂණයට අනුව ආයතනික ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනුවක් ඩොලර් 100,000කට වඩා වටිනා එකකි.cointelegraph


Previous Post Next Post