අද දෙසැම්බර් 21 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum ඉහල යයි; Tether පහත වැටේ.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.19 දක්වා 0.38% කින් පහත වැටී ඇත. Bitcoin, දැනට ඩොලර් 46,919.50 ක් වන අතර, එහි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය පසුගිය දිනට වඩා 0.30% කින් 40.55% දක්වා ඉහළ ගියේය.

පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Cryptocurrency වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 95.42 ක් වූ අතර එය 21.76% කින් ඉහළ ගියේය. DeFi (ඩොලර් බිලියන 14.35) පරිමාවෙන් 15.04%ක් වන අතර, ස්ටේබල්කොයින් (ඩොලර් බිලියන 75.60) පරිමාවෙන් 79.23%ක් විය.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර, 

#Bitcoin 0.06% කින් සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,568,599.31 ) හි වෙළඳාම් කරන අතර,

#Ethereum (රු. 799,135.94 ) 0.48% වැඩි විය. 

#Cardano (රු. 252.62 ) 0.63% පහත වැටුණි. 

#Avalanche (රු. 23.216 ) 4.04% කින් ද, 

#Polkadot (රු. 4.903.49 ) 4.47% කින් ද, 

#Litecoin (රු. 30,907 ) 1.94% කින් ද පසුගිය පැය 24 තුළ පහත වැටුණි.

#Tether 0.64%  කින් දපහත වැටුණි.


Memecoin SHIB සියයට 2.25 කින් වැඩි වූ අතර DOGE 1.33% කින් අඩු වී රුපියල් 34.15 ට ගනුදෙනු විය. Bitcoin දැනට රුපියල් 9,568,599.31  ක් වන අතර LUNA 3.71% කින් පමණ පහත වැටී රුපියල් 16,785 ට ගනුදෙනු වේ.

Previous Post Next Post