අද දෙසැම්බර් 23 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin පහත වැටේ, Solana සහ Dogecoin ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ 0.01% කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.28 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාව 7.66% සිට ඩොලර් බිලියන 90.38 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi (ඩොලර් බිලියන 16.09) වෙළඳ පරිමාවෙන් 17.80% ක් වන අතර, stablecoins (ඩොලර් බිලියන 70.50) පරිමාවෙන් 78.01% ක් විය. Bitcoin වෙළඳපල ආධිපත්යය 0.47% සිට 40.23% දක්වා ඉහළ ගියේය.

ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන cryptocurrencies සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

Bitcoin 0.28% කින් සුළු වශයෙන් පහත වැටී රුපියල් ( 9,764,788 )ට වෙළඳාම් කළ අතර 

#Ethereum (රු. 798,772.67 )  0.9% කින් අඩු විය. 

#Cardano (රු. 270.05 ) 3.98% කින් ඉහළ ගියේය. 

#Avalanche (රු. 24,702 ) පසුගිය පැය 24 තුළ 2.4% කින් ද, 

#Polkadot (රු. 5,672.48 ) 12.87% කින් ද, 

#Litecoin (රු. 31,812 ) 1.79% කින් ද පහත වැටී ඇත. 

#Tether 0.64% කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  202.57 ) ට වෙළඳාම් විය.

Memecoin SHIB සියයට 1.55 කින් අඩු වූ අතර DOGE 1.33% කින් පහළ ගොස් රුපියල් 35.29 ක් විය. 

Bitcoin දැනට රුපියල් 9,764,788 ක් වන අතර LUNA 5.02% කින් පමණ පහත වැටී රුපියල් 17,585 ට වෙළඳාම් වේ.

Previous Post Next Post