අද දෙසැම්බර් 24 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum වෙලඳපොලවල් හරිත වර්ණයෙන් , Avalanche පහත වැටේ.

 

ගෝලීය  Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.75 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.39 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳ පරිමාව සියයට 14.11 කින් ඩොලර් බිලියන 102.84 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi (ඩොලර් බිලියන 17.44) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.96 ක් වන අතර, stablecoins (ඩොලර් බිලියන 79.65) පරිමාවෙන් සියයට 77.45 ක් විය. දැනට ඩොලර් 51,103.04 හි ගනුදෙනු වන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.29 සිට සියයට 40.50 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සුළු වශයෙන් සියයට 4.21 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 10,333,421.87 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum (රු. 827,697.30 ) සියයට 1.95 කින් වැඩි විය. 

#Cardano (රු. 294.62 ) සියයට 8.41 කින් ඉහළ ගියේය. 

#Avalanche (රු. 24,268 ) පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.76 කින් ද, 

#Polkadot (රු. 5,828.91 ) සියයට 3.12 කින් ද,

#Litecoin (රු. 33,516.75 ) 4.39 කින් ද පහත වැටී ඇත. 

#Tether සියයට 1.32 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 202.68 ) ක් විය.


Memecoin SHIB සියයට 10.25 කින් වැඩි වූ අතර DOGE සියයට 3.94 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 37.02 ට ගනුදෙනු විය. Bitcoin රුපියල් 10,333,421.87 ට ගනුදෙනු වන අතර LUNA 11.82% කින් වැඩි වී රුපියල් 20,035 ට ගනුදෙනු විය.
Previous Post Next Post