අද දෙසැම්බර් 25 නත්තල් දා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum උණුසුම් වෙළෙඳපොළක ඉහල යමින් පවතියි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.39 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.37 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාව සියයට 18.10 කින් ඩොලර් බිලියන 84.09 දක්වා පහත වැටුණි.

DeFi (ඩොලර් බිලියන 14.69) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 17.45 ක් වන අතර, stablecoins (ඩොලර් බිලියන 64.77) මෙම පරිමාවෙන් සියයට 77.19 ක් විය. ඩොලර් 50,945.88 හි වෙළඳාම් කළ Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සෙනසුරාදා උදෑසන සියයට 0.12 සිට සියයට 40.69 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර , 

#Bitcoin 1.35 ප්‍රතිශතයකින් සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 10,315,325.53 )  ට වෙළඳාම් කළ අතර, 

#Ethereum (රු. 822,685.44 ) සියයට 0.2 කින් වැඩි විය. 

#Cardano (රු. 289.50 ) සියයට 0.6 කින් පහත වැටුණි.

 #Avalanche (රු. 23,531 ) පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.03 කින් ද, 

#Polkadot (රු. 5,821.95 ) සියයට 0.14 කින් ද, 

#Litecoin (රු. 33,006 ) 0.64 කින් ද පහත වැටී ඇත.

#Tether සියයට 1.07 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 202.62 ) ට ගනුදෙනු විය.

Memecoin SHIB සියයට 1.5 කින් පහත වැටුණු අතර DOGE සියයට 6.46 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (38.70 ) ට ගනුදෙනු විය. Bitcoin රුපියල් 10,315,325.53 ට ගනුදෙනු වන අතර, LUNA 3.79% කින් පමණ ඉහළ ගොස් රුපියල් 19,602 ට ගනුදෙනු විය.
Previous Post Next Post