දකුණු අප්‍රිකාවේ මූල්‍ය නියාමකයා අවදානමට ලක්විය හැකි ක්‍රිප්ටෝ ආයෝජකයින් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් රාමුවක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කරයි.

 

දකුණු අප්‍රිකාවේ මූල්‍ය අංශයේ හැසිරීම් අධිකාරියේ කොමසාරිස් Unathi Kamlana, රජය විසින් ක්‍රිප්ටෝ රාමුවක් දියත් කිරීම කිසියම් විභව අවදානමක් අවම කිරීම අරමුණු කරගත් බව වාර්තා වී තිබේ.

 Bloomberg හි සිකුරාදා වාර්තාවකට අනුව,  Kamlana පැවසුවේ මූල්‍ය නියාමකයා 2022 මුල් භාගයේදී නියාමන රාමුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ආයෝජකයින් “විභව අවදානම් සහිත” ක්‍රිප්ටෝ වත්කම්වලින් ආරක්ෂා කිරීමට අදහස් කරන බවයි. දකුණු අප්‍රිකානු සංචිත බැංකුවේ Prudential  අධිකාරිය සහ මූල්‍ය අධීක්ෂණ මණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රිප්ටෝ පිළිබඳ ඕනෑම රාමුවක් නිර්මාණය කරන බව කොමසාරිස්වරයා පැවසීය.cointelegraph

Previous Post Next Post