අද ජනවාරි 11 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්:Bitcoin, Ethereum සහ අනෙකුත් සියල්ල පහත වැටේ.

 

ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.96 හි ස්ථාවර වීමත් සමඟ අද මුලදී Cryptocurrencies රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය, එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.46 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 102.90 ක් වන අතර එය සියයට 44.45 ක වැඩිවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 16.54 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.08 කි. සියලුම stablecoins පරිමාව ඩොලර් බිලියන 80.92 ක් වන අතර එය මුළු මුදලින් සියයට 78.64 කි.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.62 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,582,244.43) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.53 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 633,258.83 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.38 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 233,69 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.50 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 17,509 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.17 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 4,902.56 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.23 කින් පහළ ගොස් රුපියල් (  26,138 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.86 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.57 කින් පහළ ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.94 කින් පහත වැටී රුපියල් 29.45 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 14,647 දක්වා සියයට 0.89 කින් පහල වැටුණි .

Previous Post Next Post