අද ජනවාරි 12 වෙනිදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum ඉහළට.

 

ජනවාරි 12 වෙනිදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ සීමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.01 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.39 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 87.43 ක් වන අතර එය සියයට 15.56 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 13.74 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 15.72 කි. සියලුම stablecoins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 67.48 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 77.18 කි.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.01 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,619,346.30) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.80 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 654,258.94 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.15 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 242.22 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.33 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 18,144 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.36 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,200.87 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 2.13 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  26,639 ) ක් විය. 

#Tether සියයට 0.01 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  202.91 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.31 කින් ඉහළ ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.47 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 31.05 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 14,696 දක්වා සියයට 0.15 කින් ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post