අද ජනවාරි 13 වෙනිදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳපල ඉහල යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.19 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.07 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ජනවාරි 13 වන විට වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 99.50 දක්වා සියයට 12.10 කින් ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.50 ක් ඩොලර් බිලියන 15.42 ක් වූ අතර, stablecoins සියයට 72.76 ක් ඩොලර් බිලියන 72.40 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.34 සිට සියයට 39.88 දක්වා පහත වැටී අද උදෑසන එය ඩොලර් 43,689.38 හි වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.44 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,780,118.00 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.43 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 672,219.69 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 10.17 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 266.25 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.18 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 19,065 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.56 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,454.37 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 6.33 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  28,325 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.93 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 15.26  කින් ඉහළ ගිය අතර, Dogecoin සියයට 8.04 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 33.48 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 16,365 දක්වා සියයට 11.47 කින් ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post