අද ජනවාරි 15 වෙනිදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum සුළු වශයෙන් ඉහල යයි .

 

ජනවාරි 15 වෙනිදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.05 ක් වූ අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.53 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 84.28 ක් වූ අතර එය සියයට 16.66 ක වැටීමකට පැමිණේ.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 12.76 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 15.14 කි. සියලුම  stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 67.57 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 80.17 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.84 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,745,490.60 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.24 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 672,948.47 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.94 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 257.87 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.69 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 18,560 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.17 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 5,569.37 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 5.96 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  29,851 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.89 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.02  කින් ඉහළ ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.22 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 37.93 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 16,286 දක්වා සියයට 1.54 කින් ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post