අද ජනවාරි 16 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum වෙළඳපල සුළු වශයෙන් පහත වැටේ.

 

ගෝලීය Crypto  මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.06 දක්වා සියයට 0.12 කින් පහත වැටී ඇති අතර, ජනවාරි 16 වන විට වෙළඳ පරිමාව ද සියයට 27.12 කින් ඩොලර් බිලියන 61.66 දක්වා පහත වැටුණි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.08 ක් ඩොලර් බිලියන 9.92 ක් වූ අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 48.16 ක් ලෙස සියයට 78.10 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.06 සිට සියයට 39.55 දක්වා පහත වැටුණු අතර අද උදෑසන එය ඩොලර් 42,990.42 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.10 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,722,917.01 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.31 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 672,666.55 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 5.45 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 271.58 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.58 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 18,710 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.92 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,715.40 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.54 කින් පහල ගොස් රුපියල් (  29,617 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.89 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.56  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.20 කින් පහල ගොස් රුපියල් 36.61 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 17,497 දක්වා සියයට 7.91 කින් ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post