අද ජනවාරි 17 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ.

Cryptocurrencies ජනවාරි 17 මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය cryptocurrency වෙළඳපල සීමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.07 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.29 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 64.37 ක් වන අතර එය සියයට 3.98 ක වැඩිවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 10.53 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.35 කි. සියලුම stablecoins වල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 49.43 ක් වන අතර එය මුළු Crypto මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 76.79 කි.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,


#Bitcoin සියයට 0.64 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,703,065.79 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.19 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 665,690.09 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 9.59 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 298.21 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.60 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 18,245 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.65 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 5,417.26 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.63 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  30,161 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.90 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.33  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.05 කින් පහල ගොස් රුපියල් 34.77 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 17,081 දක්වා සියයට 2.68 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post