අද ජනවාරි 18 වෙනිදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin , Ethereum පහත වැටේ, Cardano ඉහල යයි.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.26 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.02 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර ජනවාරි 18 වන විට වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 77.49 දක්වා සියයට 21.51 කින් ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) මුළු පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.93 ක් ඩොලර් බිලියන 12.34 ක් වූ අතර, stablecoins මුළු පරිමාවෙන් සියයට 77.67 ක් ඩොලර් බිලියන 60.19 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.24 සිට සියයට 39.62 දක්වා ඉහළ ගිය අතර අද උදෑසන එය ඩොලර් 42,232.83 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.66 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,509,543.79 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.46 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 644,083.28 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.26 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 318.16 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.70 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 17,431 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.61 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 5,152.19 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.21 කින් පහල ගොස් රුපියල් (  29,822 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.90 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.36  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.27 කින් පහල ගොස් රුපියල් 33.98 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 15,588 දක්වා සියයට 9.01 කින් පහල ගියේය.


 

Previous Post Next Post