අද ජනවාරි 2 වෙනිදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳපල ඉහල යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.81 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.23 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මුළු වෙළඳ පරිමාව සැලකිය යුතු ලෙස සියයට 25.65 කින් ඩොලර් බිලියන 66.83 දක්වා පහත වැටී ඇත.

DeFi ඩොලර් බිලියන 14.66 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 21.93 ක් වන අතර, stablecoins  ඩොලර් බිලියන 49.98 ක් ලෙස සියයට 74.78 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.18 සිට සියයට 39.91 දක්වා පහත වැටුණි. එය දැනට $46,891.16 හි ගනුදෙනු වේ.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.68 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,549,794.88 ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 0.86 කින් රුපියල් ( 759,791.23  ) දක්වා ඉහළ ගියේය. 

#Cardano සියයට 3.1කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 274.46 )ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.1කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 23,446 ) ක් විය. 

#Polkadot සියයට 5.22 කින් රුපියල්  ( 5,752.83  ) ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 1.96 කින් රුපියල් (  30,264 ) ක් ලෙස පසුගිය පැය 24 තුළ ඉහළ ගියේය. 

#Tether සියයට 0.54 කින් පහත වැටී රුපියල්  ( 202.95  ) ට ගනුදෙනු විය.

Memecoin SHIB සියයට 0.67 කින් වැඩි වූ අතර Dogecoin සියයට 0.82 කින් අඩු වී රුපියල් 34.84 ක් විය. LUNA රුපියල් 18,393 දක්වා සියයට 5.21 කින් පමණ ඉහළ ගියේය.


Previous Post Next Post