අද ජනවාරි 20 වෙනි දින Cryptocurrency මිල ගණන්: වෙළඳපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ.

 

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.97 දක්වා සියයට 1.89 කින් පහත වැටී ඇති අතර එම කාලසීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 74.65 දක්වා සියයට 3.75 කින් පහත වැටුණි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) මුළු පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.46 ක් ඩොලර් බිලියන 11.54 ක් වූ අතර, stablecoins මුළු පරිමාවෙන් ඩොලර් බිලියන 58.63 ක් ලෙස සියයට 78.54 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.23 සිට සියයට 40.21 දක්වා ඉහළ ගිය අතර අද උදෑසන එය ඩොලර් 41,865.69 හි වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.47 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,497,640.66 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.65 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 634,250.96 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 7.21 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 274.32 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.28 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 16,966) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  0.63 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 4,974.89 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.55 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් (  28,301 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.97 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.06 කින් ඉහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.60 කින් පහල ගොස් රුපියල් 33.48 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 16.345 දක්වා සියයට 2.20 කින් ඉහල ගියේය.


Previous Post Next Post