අද ජනවාරි 21 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: වෙළඳපල රතු පැහැයෙන් පහත වැටේ.

 

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.88 දක්වා සියයට 5.17 කින් පහත වැටී ඇති අතර එම කාල සීමාව තුළ වෙළෙඳ පරිමාව සියයට 11.81 කින් ඩොලර් බිලියන 66.35 දක්වා පහත වැටුණි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) මුළු පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 12.63 ක් ඩොලර් බිලියන 8.38 ක් වූ අතර, stablecoins  මුළු පරිමාවෙන් ඩොලර් බිලියන 50.72 ක් ලෙස සියයට 76.45 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.18 සිට සියයට 40.42 දක්වා ඉහළ ගිය අතර අද උදෑසන එය ඩොලර් 39,913.93 හි වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 5.35 කින් පහල  ගොස් රුපියල් ( 8,052,902.36 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 7.25 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 583,264.42 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 8.60  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 248.78 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 8.66  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 15,476 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  7.90  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 4,569.35 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 9.88 කින් පහල ගොස් රුපියල් (  25,397 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.58 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.72 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.90 කින් පහල ගොස් රුපියල් 30.88 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 15,612 දක්වා සියයට 4.29 කින් පහල ගියේය.


Previous Post Next Post