අද ජනවාරි 22 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: වෙළඳපල රතු පැහැයෙන් පහත වැටේ.

පසුගිය පැය 24 තුළ ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.88 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7 දක්වා පහත වැටුණු අතර වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් 66.35 සිට ඩොලර් බිලියන 126 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) Crypto වෙළඳපල සීමාව සියයට 123.14 කින් ඩොලර් බිලියන 120.97 දක්වා ඉහළ ගියේය. Stablecoins වල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 115 ක් වූ අතර එය වෙළඳපොලෙන් සියයට හතකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නියෝජනය කරයි. Stablecoins ඔවුන්ගේ මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා ඩොලර් හෝ වෙනත් ඕනෑම ෆියට් මුදල් වර්ගයක් හෝ රත්‍රන් වැනි වත්කමකට බැඳී ඇත.
 

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 8.82 කින් පහල  ගොස් රුපියල් ( 7,369,025.14 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 11.27 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 527,401.22 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 8.43  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 230.43 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 13.57  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,452) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  13.85  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 3,998.28 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 9.50 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 23,136 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.64 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 14.02 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.49 කින් පහල ගොස් රුපියල් 29.00 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 13,085 දක්වා සියයට 16.33 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post