අද ජනවාරි 25 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Ethereum, Solana, Cardano රතු පැහැයෙන් වෙලඳපොලවල් පහත වැටේ.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.50 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.63 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාලසීමාව තුළ වෙළෙඳ පරිමාව සැලකිය යුතු ලෙස සියයට 53.02% කින් ඩොලර් බිලියන 128.16 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) මුළු පැය 24 Crypto වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.23 ක් ඩොලර් බිලියන 18.24 ක් වූ අතර, stablecoins සියයට 81.59 ක් ඩොලර් බිලියන 104.56 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.94 සිට සියයට 42.06 දක්වා ඉහළ ගොස් අද උදෑසන ඩොලර් 36,305.96 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.75 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,298,900.56 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.59 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 483,594.94 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.54  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 209.48 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.13  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 12,771 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  0.42  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,630.81 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.54 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21.803 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.16 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 7.89 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.95 කින්  පහල ගොස් රුපියල් 27.53 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 12,749 දක්වා සියයට 4.27 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post