අද ජනවාරි 26 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Avalanche 6.55% කින් ඉහල යයි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ සීමාව ඩොලර් බිලියන 13.24 ක් වන අතර Stablecoins වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 80.32 කි. Stablecoins ඔවුන්ගේ මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා ඩොලර් හෝ වෙනත් ඕනෑම ෆියට් මුදල් වර්ගයක් හෝ රත්‍රන් වැනි වත්කමකට බැඳී ඇත.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 42.04 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වත්කම් අද උදෑසන ඩොලර් 36,860.86 මට්ටම්වල ගෝලීය වශයෙන් වෙළඳාම් විය. ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.88 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,469,103.01 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.40 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 497,320.18 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.25  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 211.01 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.93  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,774 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  3.95  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,795.92 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.38 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 21,992 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.12 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.11 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.08 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 29.34 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 12,431 දක්වා සියයට 3.30 කින් පහල ගියේය.


 

Previous Post Next Post