අද ජනවාරි 29 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඉහළ යන බැවින් වෙළඳපල දිගටම කොළ පැහැයෙන්.

 

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.07 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.70 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාල සීමාව තුළ වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 81.35 දක්වා සියයට 7.83 කින් පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 11.39 ක් වූ පැය 24 Crypto මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 0.01 ක් වන අතර, stablecoins සියයට 99.99 කින් ඩොලර් බිලියන 81.34 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.31 සිට සියයට 41.80 දක්වා පහත වැටී අද උදෑසන ඩොලර් 37,614.26 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.90 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,572,911.44 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 5.81 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 510,095.01 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.03  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 211.17 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.77  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,547 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.04 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,668.28 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.37 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 21,953 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  201.99 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.13 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.00 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 28.63 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,222 දක්වා සියයට 5.60 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post