අද ජනවාරි 3 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin පහත වැටේ, Ethereum සහ Cardano සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.02 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.24 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර මුළු වෙළඳ පරිමාව සියයට 34.91 කින් ඩොලර් බිලියන 89.75 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය.

DeFi ඩොලර් බිලියන 33.79 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 37.65 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 49.25 ක් ලෙස සියයට 54.87 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.35 සිට සියයට 39.65 දක්වා පහත වැටුණි. එය දැනට $46,977.36 හි ගනුදෙනු වේ.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.45 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 9,460,496.79  ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 1.19 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 764,710.21 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 0.16කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 273.68  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.22කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  22,520  )ක් විය. 

# Polkadot සියයට 4.54 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,854.29  )ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 0.2 කින් රුපියල් (  30,338  ) ක් ලෙස පහත වැටී ඇත. 

#Tether සියයට 0.13 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 202.94  )ට ගනුදෙනු විය.

Memecoin SHIB සියයට 0.7 කින් පහත වැටුණු අතර Dogecoin සියයට 0.23 කින් අඩු වී රුපියල් 34.89 ට වෙළඳාම් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 18,253 දක්වා සියයට 1.13 කින් පමණ පහත වැටී ඇත.Previous Post Next Post