අද ජනවාරි 31 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ , වෙළදපල රතු පැහැයෙන් .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.11 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.67 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළඳාම් පරිමාව සියයට 4.98 කින් ඩොලර් බිලියන 55.89 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 8.78 ක් වූ පැය 24 Crypto මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.70 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් ට්‍රිලියන 43.49 ක් වූ පැය 24 වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 77.81 ක් පමණ විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.09 සිට සියයට 41.85 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර අද උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 36,898.64 ලෙස ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.60 කින් පහල  ගොස් රුපියල් ( 7,456,889.39 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.50 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 506,521.52 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.60  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 206.73 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.68  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,208 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  5.91  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 3,531.94 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 3.68 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,325 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.00 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 5.31 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.35 කින් පහල ගොස් රුපියල් 27.75 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 8,996.27 දක්වා සියයට 10.16 කින් පහල ගියේය. 

Previous Post Next Post