අද ජනවාරි 4 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ.


Cryptocurrencies, Bitcoin සහ Ethereum ජනවාරි 4 වන දින මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් කළේ ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය අවසන් දිනට වඩා සියයට 1.49 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.21 කින් පහත වැටීමෙනි.

පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 88.49 ක් වූ අතර එය සියයට 1.41 ක අඩුවීමකි. විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 21.82 ක් වන අතර එය Crypto වෙළඳපොලේ මුළු පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 24.66 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 63.83 ක් වන අතර එය මුළු මුදලින් සියයට 72.14 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

Bitcoin හි මිල රුපියල් ලක්ෂ 9,422,134.78 ක් දක්වා  1.39% කින් අඩු විය. Crypto වෙළඳපොලේ සියයට 39.60 ක් ආධිපත්‍යය දරයි, එය දිනකට වඩා සියයට 0.05 ක අඩුවීමක්. Ethereum 1.29% කින් රුපියල් 762,144.27 දක්වා පහත වැටී ඇත.

#Cardano සියයට 2.66 කින් පහල ගොස් රුපියල්  ( 267.03  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.72 කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  21,485 ) ක් විය. 

#Polkadot සියයට 3.46 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 6,076.43  ) ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 1.38 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 30,023  ) ක් දක්වා පහත වැටුණි. 

#LUNA සියයට 4.78 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 17,584  ) ක් ලෙස වාර්තා වේ.Previous Post Next Post