අද ජනවාරි 6 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin ඇතුළු වෙළඳපල සියල්ල රතු පැහැයෙන්.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.07 දක්වා සියයට 6.92 කින් සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති අතර මුළු වෙළඳ පරිමාව සියයට 12.25 කින් ඩොලර් බිලියන 116.37 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi ඩොලර් බිලියන 21.35 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 18.35 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 92.48 ක් ලෙස සියයට 79.47 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.30 සිට සියයට 39.66 දක්වා ඉහළ ගියේය. එය දැනට ඩොලර් 43,417.67 හි ගනුදෙනු වේ.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 6.59 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් (8,752,685.03  ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 7.49 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 710,163.15 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 7.29 කින් පහළ ගොස්  රුපියල්  ( 249.76  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 9.60 කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  19,293  )ක් විය. 

# Polkadot සියයට 9.87 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 5,324.35  )ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 8.43 කින් රුපියල් (  27,422 ) ක් දක්වා පහල ගොස් ඇත. 

#Tether සියයට 0.01 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 202.06  ) ට ගනුදෙනු විය.

#LUNA සියයට 9.28 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 15,369  ) ක් ලෙස වාර්තා වේ.

Memecoin SHIB සියයට 8.09 කින් පහත වැටුණු අතර Dogecoin සියයට 6.99 කින් අඩු වී රුපියල් 31.88 ට වෙළඳාම් විය. 


Previous Post Next Post