අද ජනවාරි 7 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum, වෙලඳපොලවල් රතු පැහැයෙන් පහත වැටේ.

 

පසුගිය පැය 24 තුළ ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය සියයට 0.99 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.05 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර ජනවාරි 7 වන දින මුළු වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 103.17 දක්වා සියයට 11.45 කින් සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටුණි.

DeFi ඩොලර් බිලියන 17.47 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.94 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 80.09 ක් ලෙස සියයට 77.63 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.02 සිට සියයට 39.64 දක්වා පහත වැටුණි. එය දැනට $42,957.71 හි ගනුදෙනු වේ.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.06 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් (8656745.06  ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 4.27 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 681878.43 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 2.55  කින් ඉහල ගොස්  රුපියල්  ( 253.70  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.31 කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  18,640  )ක් විය. 

#Polkadot සියයට 0.25 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 5,268.53 ) ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 0.22 කින් රුපියල් (  27,322 ) ක් දක්වා පහල ගොස් ඇත. 

#Tether සියයට 0.01 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 201.99  ) ට ගනුදෙනු විය.

#LUNA සියයට 1.17 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 15,006 ) ක් ලෙස වාර්තා වේ.

Memecoin SHIB සියයට 2.32  කින් ඉහල ගිය අතර Dogecoin සියයට 0.67 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 31.88 ට වෙළඳාම් විය. 

Previous Post Next Post