අද ජනවාරි 8 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි, Ethereum පහත වැටේ.

 

ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.98 දක්වා සියයට 0.79 කින් පහත වැටී ඇති අතර, ජනවාරි 8 වන දින වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 133.03 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස සියයට 25.39 කින් ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.46 ක් ඩොලර් බිලියන 19.23 ක් වූ අතර, stablecoins සියයට 67.63 ක් ඩොලර් බිලියන 89.97 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.16 සිට සියයට 40 දක්වා ඉහළ ගිය අතර එය උදෑසන ඩොලර් 41,773.92 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට  0.49 කින් ඉහල ගොස්  රුපියල් ( 8,511,097.06  ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 1.28 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 654,356.27 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 2.82  කින් පහළ  ගොස්  රුපියල්  ( 247.22  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.21 කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  17,820  )ක් විය. 

#Polkadot සියයට 3.66 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 5,096.51 ) ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 2.27 කින් රුපියල් (  26,783 ) ක් දක්වා පහල ගොස් ඇත. 

#Tether සියයට 0.02 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 202.89  ) ට ගනුදෙනු විය.

#LUNA සියයට 6.51 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 14,056 ) ක් ලෙස වාර්තා වේ.

Memecoin SHIB සියයට 2.46  කින් පහළ ගිය අතර Dogecoin සියයට 1.16 කින් පහළ  ගොස් රුපියල් 31.63 ට වෙළඳාම් විය. 

Previous Post Next Post