අද ජනවාරි 9 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Ethereum පහත වැටෙන අතර Bitcoin සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.72 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.96 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර ජනවාරි 9 වන දින වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 92.04 දක්වා සියයට 33.59 කින් සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටුණි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 17.23 ක් ඩොලර් බිලියන 15.86 ක් වූ අතර, stablecoins  සියයට 78.95 කින් ඩොලර් බිලියන 72.67 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.50 සිට සියයට 40.49 දක්වා ඉහළ ගිය අතර එය උදෑසන ඩොලර් 41,984.69 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.25 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,446,414.75 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.86 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 630,208.15 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.61 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 238.11 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.97 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 17,200 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.53 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 4,887.48 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.0 කින් පහළ ගොස් රුපියල් (  26,398  ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  201.89 ) දක්වා සියයට 0.67 කින් ඉහළ ගියේය.

Memecoin SHIB සියයට 3.55 කින් පහත වැටුණු අතර, Dogecoin සියයට 1.54 කින් පහත වැටී රුපියල් 30.64 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 13,724 දක්වා සියයට 1.83 කින් පමණ පහත වැටී ඇත.

Previous Post Next Post