තායිලන්තයේ Crypto වෙළඳාම් දැන් 15% ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්දට යටත් වන බව වාර්තා වේ.

 

කර්මාන්ත සඳහා නව බදු නීති පැනවීමෙන් තායිලන්ත රජය දේශීය Crypto  මුදල් පරිසර පද්ධතිය නියාමනය කිරීමේ ප්‍රගතියක් ලබයි.

තායිලන්තයේ Crypto වෙළඳාමෙන් ලැබෙන ලාභය දැන් 15% ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්දකට යටත් වන බව Bangkok Post ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය බ්‍රහස්පතින්දා වාර්තා කළේය.

තායි ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ද පසුගිය වසරේ දියුණු වෙමින් පවතින ඩිජිටල් වත්කම් වෙළෙඳපොළෙන් පසුව එහි අධීක්ෂණ රාජකාරි වේගවත් කිරීමට සැලසුම් කරයි. ආදායම් සංග්‍රහය අංක 19 සංශෝධන කරන රාජකීය නියෝගයේ 40 වැනි වගන්තිය යටතේ එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල ලාභය තක්සේරු කළ හැකි ආදායමක් ලෙස සලකන බැවින් Crypto වෙළඳාමෙන් බදු අය කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවට බලය ඇත.

නීත්‍යානුකූල දඬුවම් වළක්වා ගැනීම සඳහා 2022 දී බදු ප්‍රකාශනවල Crypto  ව්‍යවහාර මුදල් වලින් ඔවුන්ගේ ආදායම ගණනය කර වාර්තා කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය ආයෝජකයින්ට නිර්දේශ කළේය. වෙළඳාම් සහ පතල් කැණීමේ මෙහෙයුම් ඇතුළුව Crypto  වෙතින් ලාභ ලැබූ සියලුම බදු ගෙවන්නන්ගෙන් නව බද්ද අය කෙරේ.


Previous Post Next Post