අද පෙබරවාරි 10 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum, Cardano ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.15 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.02 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 24.77 කින් ඩොලර් බිලියන 77.78 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 9.14ක පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 11.75ක් වන අතර, stablecoins සියයට 77.81ක් ඩොලර් බිලියන 60.52ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.38 කින් පහත වැටී සියයට 41.37 දක්වා වූ අතර මුදල් ඒකකය පෙබරවාරි 10 වන දින උදෑසන ඩොලර් 44,195.16 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.20 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,971,675.63 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 5.15 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 653,622.28 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.03  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 241.12 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.50  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 18,120 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.74 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,431.42 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 4.38 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 28,047 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.16 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.96 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.18 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 32.38 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,410 දක්වා සියයට 0.49 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post