අද පෙබරවාරි 12 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum වෙළඳාම රතු පැහැයෙන්.

ගෝලීය  Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.95 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.90 දක්වා පහත වැටුණු අතර, වෙළෙඳ පරිමාව පෙබරවාරි 11 වන දින ඩොලර් 114.17 සිට ඩොලර් බිලියන 89.42 දක්වා පහත වැටුණි. 

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 10.65 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.12 ක් වන අතර stablecoins ඩොලර් බිලියන 51.63 ක් ලෙස සියයට 78.15 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.15 කින් පහත වැටී සියයට 41.64 දක්වා වූ අතර Bitcoin පෙබරවාරි 12 උදෑසන ඩොලර් 42,449.46 ක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.28 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,587,710.67 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.22 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 598,322.83 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.84  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 220.49 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.69  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 17,084 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.08 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,862.12 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.25 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,383 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.70 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.15 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.59 කින් පහල ගොස් රුපියල් 29.62 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,184 දක්වා සියයට 2.27 කින් පහල ගියේය.


 

Previous Post Next Post