අද පෙබරවාරි 13 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ. Ripple ඉහල යයි.

පසුගිය පැය 24 තුළ සමස්ත Crypto වෙළඳපල පරිමාව පෙබරවාරි 13 වන දින ඩොලර් බිලියන 69.25 දක්වා සියයට 22.79 කින් අඩු වී ඇත. 

DeFi හි සම්පූර්ණ පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 9.59 ක් වන අතර එය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ සමස්ත පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 13.84 ක් වේ. සියලුම stablecoins සමස්ත පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 55.84 ක් වන අතර එය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ මුළු පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 80.63 ක් වේ. වර්තමාන බිට්කොයින් මිල ඩොලර් 42,275.87 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.51 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,582,746.64 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.85 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 595,142.43 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.54  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 215.74 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.12  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 16,682 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.59 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,838.53 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.80 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 25,654 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

#අනෙක් අතට Ripple (XRP) සියයට 5.07 කින් ඉහළ ගියේය.

Memecoin SHIB සියයට 0.84  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.09 කින් පහල ගොස් රුපියල් 29.37 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,637 දක්වා සියයට 3.25 කින් ඉහල ගියේය.


 

Previous Post Next Post