අද පෙබරවාරි 14 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : වෙළදපල රතු පැහැයෙන් පහත වැටේ.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.14 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.86 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 11.35 කින් ඩොලර් බිලියන 61.44 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 7.11ක පැය 24ක ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳාම් පරිමාවෙන් සියයට 11.58ක් වන අතර, stablecoins සියයට 80.37ක් ඩොලර් බිලියන 49.37ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.31 සිට සියයට 42.60 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පෙබරවාරි 14 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 41,687.64 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.07 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,504,518.60 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.34 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 580,843.18 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.21  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 208.55 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.49  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 15,620 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.70 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,692.14 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.59 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 24,973 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.03  කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.64 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 29.79 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,444 දක්වා සියයට 1.96 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post