අද පෙබරවාරි 16 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin සහ Ethereum ඉහළට,වෙළදපල කොළ පැහැයෙන්.

පෙබරවාරි 16 වනදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ සීමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.99 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.45 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 75.55 ක් වන අතර එය සියයට 5.08 ක වැඩිවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 9.24 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.23 කි. සියලුම  stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 60.78 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 80.46 කි.

Bitcoin සියයට 41.97 ක ආධිපත්‍යයක් සහිතව පෙරවරු 9.05 ට රුපියල් 8,915,662.00 ට ගනුදෙනු විය. මෙය පෙර දිනට වඩා සියයට 0.49 ක අඩුවීමක්.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.01 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,915,662.00 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.22 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 636,532.89 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.01  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 222.24 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 11.59  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 18,991 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.32 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,006.77 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.39 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 26,258 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.60 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.36 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.01 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 30.44 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,368 දක්වා සියයට 1.50 කින් ඉහල ගියේය.


 

Previous Post Next Post