අද පෙබරවාරි 17 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : වෙළදපල සුලු වශයෙන් පහත වැටේ. Avalanche ඉහල යයි.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.08 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.99 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 8.29 කින් ඩොලර් බිලියන 69.62 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 9.29 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 13.34 ක් වන අතර, stablecoins වලින් සියයට 80.55 ක් ඩොලර් බිලියන 56.08 ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.03 කින් පහත වැටී සියයට 41.97 දක්වා වූ අතර පෙබරවාරි 17 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 44,039.12 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.20 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,909,775.23 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.53 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 634,317.89 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.56  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 220.32 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.17  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 19,863 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.65 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,987.08 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.71 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,800 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.41 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.80  කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.74 කින් පහල ගොස් රුපියල් 30.24 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,324 දක්වා සියයට 0.53 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post