අද පෙබරවාරි 18 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ, වෙලදපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ-ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.71 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.90 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 11.40 කින් ඩොලර් බිලියන 61.69 දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 8.44ක පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 13.68ක් වන අතර, stablecoins සියයට 77.69ක් ඩොලර් බිලියන 47.92ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.43 කින් සියයට 41.55 කින් පහත වැටී ඇති අතර පෙබරවාරි 18 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 40,782.87 ක් ලෙස ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 7.00 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,275,296.91 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 6.74 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 590,789.72 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 5.00  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 209.25 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 8.41  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 18,151 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.70 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,718.17 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 7.75 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 23,780 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.75 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.58 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.21 කින් පහල ගොස් රුපියල් 28.64 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,184 දක්වා සියයට 10.56 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post