අද පෙබරවාරි 2 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum වෙළඳාම හරිත වර්ණයෙන්.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.66 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.65 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 29.45 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් බිලියන 82.63 ක් විය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 11.96 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.47 ක් වන අතර, stablecoins  ඩොලර් බිලියන 83.54 ක් ලෙස සියයට 69.03 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.43 සිට සියයට 41.96 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පෙබරවාරි 2 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 38,584.91 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.30 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,816,114.27 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.89 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 561,820.79 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.93  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 221.51 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.34  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 14,860 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.36 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,080.95 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 4.34 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 23,149 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.65 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.41 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.62 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 28.89 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,730 දක්වා සියයට 2.31 කින් ඉහල ගියේය.

Previous Post Next Post