අද පෙබරවාරි 20 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum සුළු වශයෙන් පහත වැටෙමින්, වෙළදපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.01 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.81 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 25.85 කින් ඩොලර් බිලියන 53.91 දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 8.12 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.07 ක් වන අතර,stablecoins එයින් සියයට 79.41 ක් ඩොලර් බිලියන 42.81 ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.30 සිට සියයට 42.03 දක්වා ඉහළ ගිය අතර පෙබරවාරි 20 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 40,010.80 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.30 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,102,255.09 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.76 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 554,022.26 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.90  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 201.00 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.29  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 17,240 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.41 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,596.58 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.44 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 23,315 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.62 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.10  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.29 කින් පහල ගොස් රුපියල් 28.36 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,247 දක්වා සියයට 2.84 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post