අද පෙබරවාරි 21 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum පහත වැටේ. වෙළදපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 12.73 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.02 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 81.32 ක් දක්වා සියයට 48.54 කින් පමණ ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 9.65 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 11.87 ක් වන අතර,  stablecoins  එයින් සියයට 78.06 ක් ඩොලර් බිලියන 63.47 ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.85 සිට සියයට 41.31 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර පෙබරවාරි 21 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 38,895.16 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.96 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 7,936,336.25 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.20 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 552,628.68 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.45  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 195.52 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.95  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 16,450 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.29 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,529.75 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.92 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 23,044 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.65 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.20 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.05 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 28.27 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,273 දක්වා සියයට 0.89 කින් ඉහල ගියේය. 

Previous Post Next Post