අද පෙබරවාරි 22 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum 4% වඩා පහත වැටේ, වෙළදපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

පෙබරවාරි 22 වැනි දින මුලදී Cryptocurrencies රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය crypto වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.68 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 5.57 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 100.86 ක් වන අතර එය සියයට 43.65 ක වැඩිවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 12.99 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.88 කි. සියලුම stablecoins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 84.87 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 84.14 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට රුපියල් ලක්ෂ 7,528,688.19 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 42.01 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 5.23 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 7,528,688.19 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.96 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 525,242.99 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 11.81  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 172.48 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 13.91  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 14,089 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 7.05 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,284.33 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 9.26 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 20,899 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.63 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 9.44 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 7.57 කින් පහල ගොස් රුපියල් 26.10 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,195 දක්වා සියයට 0.72 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post