අද පෙබරවාරි 25 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum කොළ පැහැයෙන් වෙලදාම් වන අතර වෙළදපල තරමක් යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇත.


ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.45 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.72 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළෙඳ පරිමාවන් සියයට 4,34,773.31 සිට ඩොලර් බිලියන 152.06 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 22.34 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.69 ක් පමණ වේ. stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 129.63 ක් වූ අතර එය සියයට 85.25 ක් පමණ විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.68 සිට සියයට 42.44 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පෙබරවාරි 25 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 38,550.47 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 4.82 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,827,691.52 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.47 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 533,076.28 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.26  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 174.40 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.92  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 15,624 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.26 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,275.19 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.82 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,237 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.68 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.57 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.48 කින් පහල ගොස් රුපියල් 25.17 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 13,719 දක්වා සියයට 13.71 කින් ඉහල ගියේය. 

Previous Post Next Post