අද පෙබරවාරි 27 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ; යුක්රේනයට ඩොලර් මිලියන 10 කට ආසන්න crypto පරිත්‍යාග .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.83 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.75 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 29.55 කින් ඩොලර් බිලියන 68.18 ක් දක්වා අඩු විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 11.02 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.16 ක් පමණ වේ.  stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 53.41 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 78.34 ක් පමණ විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.13 සිට සියයට 41.89 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පෙබරවාරි 26 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 38,561.99 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.67 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 7,749,511.54 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.32 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 544,853.80 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.82  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 174.04 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.40  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 16,083 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.24 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,576.19 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.31 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,441 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.18 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 5.73  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.62 කින් පහල ගොස් රුපියල් 25.30 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 15,220 දක්වා සියයට 1.28 කින් ඉහල ගියේය. 

Previous Post Next Post