අද පෙබරවාරි 4 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum, Litecoin ඉහල යයි.

 

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙලඳපොල-ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.34 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.72 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 6.72 කින් ඩොලර් බිලියන 63.17 දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) පැය 24 Crypto මුදල් වෙලඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.81 ක් ඩොලර් බිලියන 9.35 ක් වූ අතර, stablecoin ඩොලර් බිලියන 49.46 ක් ලෙස සියයට 78.30 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.00 සිට සියයට 41.00 දක්වා පහත වැටුණු අතර පෙබරවාරි 4 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 37,127.92 හි ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.24 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,466,499.04 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.21 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 537,935.83 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.51  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 213.55 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.02  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,802 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.91 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,820.17 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.68 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 22,249 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.68 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.78 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.12 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 27.96 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 10,170 දක්වා සියයට 6.54 කින් ඉහල ගියේය.
Previous Post Next Post