අද පෙබරවාරි 5 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum 9% බැගින් ඉහල යයි.

ගෝලීය Crypto  මුදල් වෙලඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.70 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.87 දක්වා ඉහළ ගිය අතර වෙළඳ පරිමාවන් පෙබරවාරි 4 වන දින ඩොලර් බිලියන 68.72 සිට ඩොලර් බිලියන 90.36 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් බිලියන 12.21 හි සමස්ත ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 13.44 ක් විය. අනෙක් අතට, stable coins ඩොලර් බිලියන 73.92 ක් වූ Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 81.35 ක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 11.00 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,361,665.89 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 11.02 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 603,091.51 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 7.96  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 228.72 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 12.86  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 15,511 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 9.06 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,153.05 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 9.83 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,278 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.64 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 8.62 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.84 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 29.76 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,147 දක්වා සියයට 8.62 කින් ඉහල ගියේය.


Previous Post Next Post