අද පෙබරවාරි 7 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum වෙලඳපොලවල් හරිත වර්ණයෙන් සුළු වශයෙන් ඉහල යයි.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.88 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.93 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 11.16 කින් ඩොලර් බිලියන 63.96 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙලඳ පරිමාවෙන් සියයට 12.96 ක් ඩොලර් බිලියන 8.29 ක් වූ අතර, stablecoin ඩොලර් බිලියන 49.04 ක් ලෙස සියයට 76.67 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.22 කින් ඉහළ ගොස් සියයට 41.51 දක්වා ඉහළ ගිය අතර පෙබරවාරි 7 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 42,204.91 ට ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.56 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,642,010.03 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.85 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 618,649.41 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.21  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 236.17 ) ක් වූ අතර,

#Avalanche සියයට 1.38  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 16,114 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.80 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,458.81 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 3.24 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 25,742 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.64 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 26.63 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 8.27 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 32.48 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,230 දක්වා සියයට 0.27 කින් පහල ගියේය. 

Previous Post Next Post