අද පෙබරවාරි 6 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : වෙළදපල සුළු වශයෙන් පහත වැටේ.


ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.88 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.9 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළෙඳ ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 91.22 සිට ඩොලර් බිලියන 71.88 දක්වා පහත වැටී ඇත.

මුළු Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 106.72 දක්වා සියයට 17 කින් ඉහළ ගියේය. විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් බිලියන 16.02 හි සමස්ත ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.01 ක් විය. අනෙක් අතට, stable coins ඩොලර් බිලියන 86.81 ක් වූ crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 81.34 ක් විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.26 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,417,897.11 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.44 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 611,658.82 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.07  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 227.61 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.09  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 15,782 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.65 පහල ගොස් රුපියල් ( 4,339.34 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.20 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 24,841 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.62 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.39 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.27 කින් පහල ගොස් රුපියල් 30.02 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,400 දක්වා සියයට 2.36 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post