අද පෙබරවාරි 9 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Ethereum, Cardano පහත වැටේ.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.48 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.00 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 8.54 කින් ඩොලර් බිලියන 103.29 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 12.89 ක් වූ පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙළඳාම් පරිමාවෙන් සියයට 12.48 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 81.81 කින් සියයට 79.21 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.33 කින් ඉහළ ගොස් සියයට 41.75 දක්වා වූ අතර පෙබරවාරි 9 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 44,076.20 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.56 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,758,608.52 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.23 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 620,673.22 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.49  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 234.24 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.74  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 17,146 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.07 පහල ගොස් රුපියල් ( 4,304.66 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 3.75 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 26,818 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.62 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 5.49 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.52 කින් පහල ගොස් රුපියල් 31.36 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,443 දක්වා සියයට 4.05 කින් පහල ගියේය. 

Previous Post Next Post